Hockey Pro League - Kobiety 02/16 23:30 Argentyna - Kobiety v Niderlandy - Kobiety 1-3
Hockey Pro League - Kobiety 02/16 21:00 Argentina v Niderlandy 5-6
Hockey Pro League - Kobiety 02/16 04:30 New Zealand v Spain 3-2
Hockey Pro League - Kobiety 02/16 02:00 Nowa Zelandia - Kobiety v USA Women 3-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/15 23:30 Argentyna - Kobiety v Niderlandy - Kobiety 2-0
Hockey Pro League - Kobiety 02/15 21:00 Argentina v Niderlandy 3-5
Hockey Pro League - Kobiety 02/15 06:30 New Zealand v Spain 1-4
Hockey Pro League - Kobiety 02/15 04:00 Nowa Zelandia - Kobiety v USA Women 3-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/09 11:30 India v Belgia 2-3
NCAA Women 02/09 06:00 China Women v Belgium Women Cancelled
Hockey Pro League - Kobiety 02/09 04:30 Nowa Zelandia - Kobiety v Great Britain Women 6-7
Hockey Pro League - Kobiety 02/09 02:00 New Zealand v Great Britain 0-3
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 23:30 Argentina v Spain 5-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 21:00 Argentyna - Kobiety v USA Women 6-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 11:30 India v Belgia 2-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 06:30 Nowa Zelandia - Kobiety v Great Britain Women 0-3
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 06:00 China Women v Belgium Women Cancelled
Hockey Pro League - Kobiety 02/08 04:00 New Zealand v Great Britain 4-2
Hockey Pro League - Kobiety 02/07 23:30 Argentina v Spain 3-4
Hockey Pro League - Kobiety 02/07 21:00 Argentyna - Kobiety v USA Women 6-2
Hockey Pro League - Kobiety 02/02 06:30 Australia Women v Great Britain Women Postponed
Hockey Pro League - Kobiety 02/02 04:30 New Zealand v Belgia 1-3
Hockey Pro League - Kobiety 02/02 04:00 Australia v Great Britain 5-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/02 02:00 Nowa Zelandia - Kobiety v Belgium Women 4-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/01 12:00 Spain v Niderlandy 2-4
Hockey Pro League - Kobiety 02/01 07:30 Australia Women v Great Britain Women 2-1
Hockey Pro League - Kobiety 02/01 06:30 New Zealand v Belgia 2-6
Hockey Pro League - Kobiety 02/01 05:00 Australia v Great Britain 7-5
Hockey Pro League - Kobiety 02/01 04:00 Nowa Zelandia - Kobiety v Belgium Women 1-2
Hockey Pro League - Kobiety 01/31 10:00 Spain v Niderlandy 3-4